Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování produktů a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.nutricnimentoring.cz/ (dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení a vymezení smluvních stran

1.1 Majitelem a provozovatelem webu nutricnimentoring.cz je Kamil Holek (dále jen „prodávající„), sídlem Sanderova 1616/16, Praha 7 – Holešovice, IČ: 72065958. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Telefon: 605491631
E-mail: info@nutricnimentoring.cz

1.2 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.nutricnimentoring.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.3 Prodávající skrze webové rozhraní poskytuje v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě objednávky kupujícího vzdělávací aktivity týkající se výživy člověka, a to zejména:

 • semináře
 • poradenství

(dále jen „služby„)

1.4 Prodávající dále skrze webové rozhraní obchodu poskytuje v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě objednávky kupujícího produkty týkající se zejm. výživy člověka, a to zejména:

 • e-booky neboli elektronické knihy

(dále jen „produkty„)

1.5 Ochrana spotřebitele dle obchodních podmínek a přísl. zákonných ustanovení se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby a/nebo produkty od prodávajícího, není spotřebitelem.

1.6 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace služeb a produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu není reklamou ani katalogem ve smyslu §1732 odst. 2 OZ. Má tak pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a/nebo produktů

2.2 Webové rozhraní obsahuje informace o službách a produktech, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny jako celkové, protože prodávající není plátcem DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 

2.3 Pro objednání služby a/nebo produktu vyplní kupující bez nutnosti registrace objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě a/nebo produktu ,
 • způsobu úhrady ceny služby a/nebo produktu a
 • osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, e-mail a adresu)
  (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.7  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF.

2.8 Speciální ustanovení k uzavření kupní smlouvy na e-booky (produkty)

Po zaplacení je e-book (produkt) během několika minut vygenerován a kupujícímu k dispozici ke stažení skrze odkaz v e-mailu nebo přímo jako příloha e-mailu, který uvedl v objednávce. Stažením se rozumí trvalé pořízení datového souboru s e-bookem (produkt) v elektronické podobě (PDF či DOC) kupujícím na základě objednávky a následného uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny.

E-booky (produkty) jsou vytvořeny prodejcem s využitím jeho znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího dále šířit, kopírovat nebo dát u užívání dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

Kupující není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

Kupujícímu nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

2.9 Speciální ustanovení k uzavření kupní smlouvy na služby (přednášky)

Po zaplacení služby (vstup na přednášku) je kupujícímu vygenerována vstupenka opatřená číselným kódem a detaily o přednášce (místo a čas konání) a během několika minut odeslána kupujícímu na e-mail, který uvedl v objednávce. Tato služba je vystavena na jméno kupujícího, tudíž je přenosná pouze po předchozím informování prodávajícího kupujícím o změně, a to elektronicky na e-mail prodávajícího.

2.10 Speciální ustanovení k uzavření kupní smlouvy na služby (výživové poradenství)

Po zaplacení služby (výživové poradenství) se prodávající zavazuje, že kupujícímu vypracuje jídelníček na míru na základě informací, které kupující zadal do objednávkového formuláře, a to nejpozději do 7 dní od připsání platby na účet. Vypracovaný jídelníček na míru bude kupujícímu zaslán na e-mail uvedený v objednávce, společně se všemi materiály zmíněnými u popisu služby. Doručením jídelníčku na míru začíná běžet sjednaná doba poradenství.

3. Platební podmínky

3.1 Cenu služeb a produktů hradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů, který si vybere v objednávkovém formuláři:

3.2 Platba služeb a produktů je možná pouze v českých korunách.
 
3.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb a/nebo produktů společně s uvedením variabilního symbolu platby (var. symbolem je číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku není oprávněn jako spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

4.2. Z těchto důvodů nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny žádné informace o podmínkách, lhůtách ani postupech pro uplatnění tohoto práva ani formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

5. Práva z vadného plnění a reklamace

5.1 Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

5.2 Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní e-mailové adrese prodávajícího. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci služby a/nebo produktu.

5.3 Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

5.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že poskytované služby a produkty jsou ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou v případě služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. Shodou s kupní smlouvou v případě produktu se rozumí, že v době, kdy kupující produkt převzal, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu na základě prováděné reklamy.

5.5 Kupující má právo reklamovat produkt v následujících případech:

 • kupující zaplatil za produkt a neobdržel odkaz na jeho stažení skrze zadanou e-mailovou adresu.
 • kupující po stažení souboru s produktem zjistil, že soubor obsahuje jiný produkt, než si původně objednal.
 • soubor je poškozený a nelze jej zobrazit.

5.6 Prodávající je povinen doručenou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Vyřizování stížností a řešení spotřebitelských sporů

6.1 Má-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti prodávajícího nějakou stížnost, může kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese uvedené v čl. VOP. 

6.2 Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může kupující obrátit se svými stížnostmi.

6.3 Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.4 Prodávající uvádí, že není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

7. Zpracování osobních údajů

7.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající (v tomto článku označován též jako „správce“).

7.2 Kontaktní údaje správce jsou uveden v čl. 1. těchto obchodních podmínek

7.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

7.5 Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě objednávky kupujícího.

7.6 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

7.7 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

7.8 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, e-mail a adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

7.10 Po uplynutí doby pro uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7.11 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

7.12 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.13. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 •  na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. těchto podmínek
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7.14 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.15 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7.16 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinnost prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.

8.2 Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

8.3 Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2024