Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb výživového poradenství prostřednictvím webového rozhraní www.nutricnimentoring.cz

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci webu www.nutricnimentoring.cz.

2. Majitelem a provozovatelem webu www.nutricnimentoring.cz je Kamil Holek (dále jen „Poskytovatel“), sídlem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha, IČ 72065958. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Svitavy.

3. Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku výživového poradenství nebo jídelníčku na míru elektronicky na webových stránkách www.nutricnimentoring.cz pomocí objednávkového formuláře, nebo telefonicky či jinou formou s Poskytovatelem (dále jen „Objednavatel“).

II. Služby

1. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služba formou poradenství ve výživě a sestavení jídelníčku na míru (dále jen „Poradenství“) a prodej elektronických knih.

2. Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotnickými službami ve smyslu zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem. Poskytovatel nenese odpovědnost za objednavatelem uvedené údaje v online rozhraní na www.nutricnimentoring.cz.

3. Objednavatelem služby může být pouze zletilá osoba.

III. Smluvní vztah

1. Objednavatel zašle poskytovateli objednávku prostřednictvím formuláře na webovém rozhraní www.nutricnimentoring.cz. Tímto odesláním objednávky nabývá platnosti smlouva o poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“).

2. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané částky za za poskytnutou službu na bankovní účet 236948033/0600

3. Objednavatel nemá právo od smlouvy odstoupit a to ani ve lhůtě čtrnácti dnů, neboť se jedná o dodání digitálního obsahu a ten nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel zdůrazňuje, že dodává digitální obsah Služby (jídelníčky na míru on-line) s výslovným souhlasem objednavatele.

IV. Průběh poskytování služeb

1. Poskytovatel je povinen poskytovat objednavateli odborné služby na základě svých schopností a znalostí.

2. I přesto, že poskytovatel poskytne služby v souladu s jeho vzděláním a nejlepším vědomím, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Poskytovatel tak není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch objednavatele. Tento závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (např. vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle objednatele dodržovat veškerá doporučení poskytovatele, dosavadní životní styl objednavatele, pravdivost poskytovaných informací ze strany objednavatele…). Řádným dodržováním rad poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3. Objednavatel se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě, zdravotním stavu či užívaných lécích. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

4. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat veškeré dodané dokumenty ani jejich části bez souhlasu autora, a to včetně elektronické komunikace. Na dokumenty se vztahují autorské právo.

V. Dodání služby

1. V případě objednání služby se poskytovatel zavazuje zpracovat a doručit jídelníček na míru včetně doplňujících materiálů objednavateli nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. ode dne připsání platby na účet.

2. Online spolupráce je poskytována po dobu zvolené délky v objednávkovém formuláři ode dne doručení služby objednavateli.

3. Souhlasem s těmito VOP dává objednavatel výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbývá objednatel v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud nechce výše uvedený souhlas udělit, dohodne se na tomto s poskytovatelem. Je však nutno brát na vědomí, že v takovém případě bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

VI. Cena služeb

1. Za poskytování služeb je objednavatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových stránkách www.nutricnimentoring.cz. Není-li dohodnuto jinak, je objednavatel povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. Platební podmínky jsou bezhotovostně převodem na bankovní účet, který poskytovatel sdělí objednavateli v rámci procesu objednávky.

2. Objednavatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se objednavatel svévolně nekomunikoval s poskytovatelem, nedodržoval podmínky spolupráce), nedohodnou-li se objednavatel s poskytovatelem jinak.

VII. Reklamace, stížnosti a odstoupení od smlouvy

1. Objednavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne odeslání objednávky poskytovateli, avšak nejpozději do dne, kdy byla poskytovateli od objednavatele připsána na bankovní účet částka za nákup služeb. Odstoupit od smlouvy lze zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy na emailovou adresu poskytovatele (info@nutricnimentoring.cz). Formulář je dostupný ke stažení na webové stránce https://nutricnimentoring.cz/odstoupeni-od-smlouvy.

2. Odstoupí-li objednavatel od smlouvy po nabytí její účinnosti (po připsání platby na bankovní účet), přičemž poskytovatel již začal s plněním (sestavováním jídelníčku nebo poskytováním poradenství ve výživě), má poskytovatel nárok na poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3. Vůči poskytovateli, který objednateli poskytuje služby, je objednavatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poskytovatele. Reklamace musí být podána buď písemně, nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na dálku.

4. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má objednavatel právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby. Nelze-li vadu odstranit, má objednavatel právo požadovat náhradní plnění nebo od smlouvy odstoupit.

5. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit poskytovateli, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

6. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednavateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednavatele informuje.

7. Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit. Poskytovatel při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud objednavatel není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od poskytovatele neodebírat.

VIII. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto objednavatel údaje poskytovateli, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se objednavatele, a to včetně údajů citlivých. Objednavatel prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší a svůj souhlas může kdykoliv odvolat sdělením své žádosti poskytovateli.

2. Objednavatel má právo:

– Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným poskytovatelem.

– Požádat o kopii těchto osobních údajů.

– Požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

– Požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných poskytovatelem, pokud již pominul účel zpracovávání. Pokud objednavatel souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování nebo pokud jsou poskytovatelem zpracovávány protiprávně.

– Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. poskytovatel již údaje nepotřebuje, ale objednavatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků).

– Objednavatel má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Objednavatel má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je v rámci ČR Úřad na ochranu osobních údajů.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednavatel kdykoliv odvolat.

4. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu objednavatele jen v případech, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů poskytovatele.

5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednavateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poskytovatel využije osobní údaje objednavatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednavateli má, postupem stanoveným zákonem.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“).

2. Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz.

3. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

X. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na webových stránkách na www.nutricnimentoring.cz.

Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. 3. 2020.

Ve Svitavách dne 1. 3. 2020

Kamil Holek